Úplná pravidla reklamní soutěže „Druhá runda“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel reklamní soutěže „Druhá runda“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Zajišťovatel a organizátor

1.1 Zajišťovatelem soutěže je:
      Studio Cabinet s.r.o.
      Úvoz 490/25, Brno
      IČ: 07652577
      zastoupené: Jan Krátký, jednatel

1.2 Organizátorem soutěže je: HEINEKEN Česká republika, a. s., se sídlem U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice.

 

2. Termín konání soutěže

2.1 Soutěž probíhá v termínu od 1.6.2021 do 31.8.2021 (dále jen „doba konání soutěže“) a to na území České republiky (dále jako „místo konání soutěže“).

 

3. Účast v soutěži

3.1 Účastníkem soutěže může být pouze osoba, která nejpozději v den konání soutěže dosáhla věku 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky a v době konání soutěže:
    • se zúčastní vědomostní soutěže, dostupné na webových stránkách www.pijtesmirou.cz/druha-runda/

3.2 odpoví na všechny předem definované soutěžní vědomostní otázky. Účastí ve vědomostní soutěži (dále jen „soutěž“) v době trvání soutěže Účastník souhlasí se svou účastí v soutěži a s těmito pravidly soutěže.

3.3 Zvolte položku. Jeden Účastník se může zúčastnit vědomostní soutěže v jednom soutěžním kole vždy jen jednou. V případě opakované účasti jednoho a téhož Účastníka v jednom a tomtéž soutěžním kole bude do soutěže zařazen pouze výsledek první účasti.

3.4 Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení produktu či služby ani poskytnutí vkladu či sázky do soutěže. Účastník musí mít platnou emailovou adresu.

3.5 Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a osoby v obdobném vztahu k Organizátorovi, Zajišťovateli či dalším osobám podílejícím se na realizaci soutěže pro Zajišťovatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

4. Průběh soutěže a vyhodnocení

4.1 [Soutěž probíhá v několika soutěžních kolech samostatně.

 1. Soutěžní kolo proběhne od 1.06.2021 do 20.6.2021, 
 2. Soutěžní kolo proběhne od 1.7. 2021 do 20.7.2021, 
 3. Soutěžní kolo od 1.8.2021 do 20.8.2021.

4.2 V každém soutěžním kole bude pro každého Účastníka připraven set vědomostních otázek. Účastník musí zodpovědět všechny otázky v rámci daného soutěžního kola a poskytnout svou platnou emailovou adresu a telefonní číslo.

4.3 Ze všech Účastníků bude po skončení každého soutěžního kola Zajišťovatelem vybrán  1  výherce, který dosáhl nejvyššího skóre ve vědomostní soutěži. V případě, kdy v jednom soutěžním kole dosáhne stejného nejvyššího skóre více Účastníků, bude ze všech těchto Účastníků výherce Zajišťovatelem vylosován.

4.4 Účastník se může stát výhercem za celou dobu trvání soutěže jen jednou. V případě, kdy se Účastník stane výhercem jednoho ze soutěžních kol, budou jeho další případné účasti v následujících soutěžních kolech ze soutěže vyřazeny.

4.5 Do soutěže nebudou zařazeny zejména soutěžní příspěvky registrované mimo dobu konání soutěže či příspěvky nesprávné či neúplné, duplicitní registrace či jinak nesplňující podmínky soutěže. Zajišťovatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení správnosti a úplnosti soutěžních příspěvků.

4.6 Zajišťovatel ani Organizátor neodpovídají za případné technické či jiné problémy, které by mohly vést k nemožnosti se soutěže zúčastnit (výpadek internetového připojení nebo wifi připojení, nefunkčnost webových stránek apod.).

 

5. Výhra a nárok na výhru/předání výher

5.1  Celkem 3 výhry:

 • 3x pivní zážitek pro 2 osoby – speciální degustace a privátní prohlídka pivovaru Krušovice.
 • V každém soutěžním kole vyhraje jeden výherce, který si s sebou může vzít jednu osobu dle své volby za podmínky, že tato osoba dosáhla v okamžiku degustace věku 18 let;
 • součástí výhry je degustace piv, služby průvodce, ubytování pro 2 osoby na 1 noc ve stanoveném termínu v ubytovacím zařízení dle volby organizátora. Součástí výhry není úhrada jakýchkoliv dalších nákladů, např. cestovních nákladů do místa degustace, cestovního pojištění, vlastní konzumace nad rámec degustace, nákladů na dárkové předměty, ani jiných výloh, které výhercům v souvislosti s výhrou vzniknou;
 • konkrétní termín výběru výhry bude stanoven Pořadatelem po ukončení všech soutěžních kol a bude stejný pro všechny výherce jednotlivých soutěžních kol.
 • V případě nepříznivé situace spojené s šířením pandemie COVID-19 a s tím spojenými opatřeními, přijatými vládou ČR k zabránění jejího šíření, v důsledku kterých by bylo jakýmkoliv způsobem omezeno konání exkurzí nebo degustací, případně omezeno shromažďování osob takovým způsobem, že by organizátor výhru v podobě jak je popsána výše nemohl uskutečnit, tedy okolností, které Organizátor ani zajišťovatel nemohou ovlivnit, vyhrazuje si Organizátor právo nahradit výhru jak je popsána výše 3x degustačním balíčkem pro 2 osoby („alternativní výhra“), jehož součástí bude online průvodce degustací. V takovém případě bude degustační balíček zaslán každému z výhercům po skončení všech soutěžních kol poštou na výhercem sdělenou adresu tak, aby mohla být online degustace konána ve shodném termínu jako plánovaná degustace na místě v pivovaru Krušovice.

5.2 O výhře bude účastník informován emailem. Pokud Účastník není k zastižení na emailové adrese jím sdělené, a to opakovaně nejpozději do 48 hodin od okamžiku jeho vyhlášení jakožto vítěze, bude z akce vyřazen. Na jeho místo bude jako výherce vybrán Účastník s druhým nejvyšším dosaženým skóre ve vědomostní soutěži. V případě, kdy je takto určeno více Účastníků, postupuje se obdobně dle čl. 4.3 výše.

5.3 O konkrétním termínu konání výhry bude výherce vyrozuměn emailem v dostatečném předstihu. Organizátorem stanovený termín je závazný a výherce není oprávněn požadovat jeho změnu. Organizátor nenese odpovědnost v případě, kdy se výherce z důvodů na jeho straně nemůže výhry účastnit.  Výherce není povinen výhru využít osobně, ale je oprávněn ji přenechat jiné osobě za předpokladu, že tato osoba dosáhla v okamžiku degustace věku 18 let. Alternativní výhry budou výhercům zaslány prostřednictvím přepravní společnosti bez zbytečného odkladu po ukončení soutěže tak, aby byly doručeny výhercům před termínem konání online degustace, jak je popsána výše.

5.4 Organizátor ani Zajišťovatel neodpovídají za případné nedoručení alternativních výher.

5.5 Organizátor ani Zajišťovatel nezodpovídá za chyby při registraci vč. sdělení chybné emailové adresy, nebo za nedoručení alternativních výher.

5.6 Na výhry není právní nárok. Výhry se nedají vyměnit za peníze. V případě, že účastník akce v průběhu akce poruší hrubým způsobem podmínky a pravidla akce, jeho účast v akci končí bez nároku na jakékoliv, byť jen částečné, plnění ze strany Zajišťovatele.

5.7 Ceny vyobrazené v reklamních materiálech jsou ilustrativní, nemusí co do velikosti, hmotnosti, barevnosti a motivu odpovídat výhře.

5.8 Nevyzvednuté výhry propadají ve prospěch Organizátora.

 

6. Osobní údaje

6.1 V Soutěži se zpracovávají osobní údaje účastníků a výherců. Tyto osobní údaje budou zpracovávány za účelem realizace Soutěže v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu osobních údajů, zejména Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ("Nařízení").

6.2 V rámci realizace Soutěže vystupuje ve smyslu Nařízení Organizátor jako správce, protože určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů výherců a Účastníků. Kontaktním místem pro výherce a Účastníky jako dotčené osoby, je kontaktní osoba organizátora (Privacy Officer, email: osobniudaje@heineken.com).

6.3 Organizátor zpracovává osobní údaje Účastníků v rozsahu emailové adresy a telefonního čísla. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány během trvání soutěže za účelem její realizace.

6.4 Výherci poskytují Organizátorovi své osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, preferované PSČ (okresní město), emailová adresa, telefonní číslo, datum narození (za účelem ověření veku výherce) za účelem realizace všech práv a povinností které vyplývají z těchto Pravidel, a to:

 1. identifikace výherců jako Účastníků Soutěže;
 2. ověření splnění podmínek účasti v soutěži stanovených těmito Pravidly;
 3. komunikaci s výhercem,
 4. předání výhry výherci,
 5. ověření správnosti a platnosti údajů poskytnutých výhercem při přebírání výhry.

6.5 Právním základem zpracování osobních údajů účastníků a výherců jsou tato Pravidla, které momentem zapojení do Soutěže představují závaznou dohodu o podmínkách Soutěže; zpracování osobních údajů výherců a účastníků je tak nezbytné pro plnění této dohody ze strany Pořadatele, a proto se nevyžaduje souhlas na zpracování osobních údajů účastníků nebo výherců jako dotčených osob.

6.6 Osobní údaje výherců budou uchovávány po dobu 2 let ode dne skončení Soutěže, případně i déle, pokud je takové uchovávání nezbytné pro splnění zákonné povinnosti Organizátora, a to na dobu takto stanovenou zákonem. Osobní údaje účastníku budou uchovávány po dobu 1 měsíce od skončení soutěžního kola, kterého se účastník soutěže účastnil.

6.7 Poskytnutí osobních údajů výhercem je podmínkou pro předání výhry (požadavek potřebný k plnění smlouvy). V případě odmítnutí poskytnutí osobních údajů výhercem nemůže být výherci předána výhra.

6.8 Organizátor používá služby zpracovatelů, kteří mu pomáhají s realizací soutěže a mají proto přístup ke všem osobním údajům v rozsahu těchto Pravidel. Zpracovatelem jsou zajišťovatel soutěže a společnost Digital Heads, s.r.o.

6.9 Pořadatel tímto v souladu s Nařízením informuje účastníky a výherce o jejich právu:

 1. požadovat od pořadatele přístup k osobním údajům
 2. na opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů;
 3. na přenositelnost osobních údajů;
 4. podat stížnost orgánu dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů ČR, posta@uoou.cz).

6.11 Výherce bere na vědomí, že je oprávněn kdykoli svůj souhlas odvolat (ať zčásti či úplně), a to sdělením o odvolání souhlasu, adresovaným Organizátorovi, a to na níže uvedený email. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu. Kontaktním místem pro doručení či odvolání tohoto souhlasu je adresa osobniudaje@heineken.com .

 

7. Další ustanovení

7.1 V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

7.2 Účastník akce bude vyloučen v případě, že Zajišťovatel nebo Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není čestné.

7.3 Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, délku trvání, jakož i na zrušení soutěže bez uvedení důvodu, a to bez jakékoliv náhrady.

7.4 Úplná pravidla akce jsou k dispozici na www.pijtesmirou.cz/druha-runda/pravidla/.