top of page

Pivo a další alkoholické nápoje v našem portfoliu se mohou stát součástí vyváženého životního stylu, pokud se konzumují s mírou. Jsme hrdí pivovarníci, kteří se zavázali podporovat zodpovědnou konzumaci a snižovat škodlivé užívání alkoholu. Považujeme za důležité, aby spotřebitelé byli dobře informováni o alkoholu, našich výrobcích a o tom, jak je lze vychutnávat zodpovědným způsobem. Tyto informace se snažíme zdůrazňovat na našich obalech, v reklamě a propagaci a prostřednictvím našich partnerství. Nabízíme širokou škálu nápojů s různým obsahem alkoholu (ABV) včetně stále většího počtu bezalkoholových a nízkoalkoholových variant. 

Konzumace alkoholu je individuální volbou. Před konzumací je třeba zvážit osobní rizika a užitek. Existují důkazy o spojitosti konzumace alkoholu s určitými zdravotními problémy. Alkohol působí na různé lidi různým způsobem. U některých lidí může i mírná konzumace alkoholu zvyšovat určitá zdravotní rizika, jako jsou kardiovaskulární problémy, cukrovka a některé druhy rakoviny. Pokud máte další otázky nebo obavy, obraťte se na svého lékaře.

Alkohol a zdraví

Úplná pravidla reklamní soutěže „Co by udělal Míra“

 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel reklamní soutěže „Co by udělal Míra“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 

 1. Pořadatel a organizátor

  1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je: HEINEKEN Česká republika, a. s., se sídlem U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice (dále jen „společnost Heineken“).

 

 1. Termín konání soutěže

  1. Soutěž probíhá v termínu od 1.12. do 20.12 (dále jen „doba konání soutěže“) na facebookové stránce  https://www.facebook.com/Pijtesmirou.cz, a to na území České republiky (dále jako „místo konání soutěže“).

 

 1. Účast v soutěži

  1. Účastníkem soutěže může být pouze osoba, která nejpozději v den konání soutěže dosáhla věku 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky a v době konání soutěže:

 • se zúčastní vědomostní soutěže, dostupné na facebookové stránce https://www.facebook.com/Pijtesmirou.cz

 • Odpoví správně na alespoň 1 ze 6 předem definovaných soutěžních otázek, kdy každé soutěžní kolo bude položena jedna otázka. Účastí ve vědomostní soutěži (dále jen „soutěž“) v době trvání soutěže Účastník souhlasí se svou účastí v soutěži a s těmito pravidly soutěže.

  1. Jeden Účastník se může zúčastnit vědomostní soutěže v jednom soutěžním kole vždy jen jednou. V případě opakované účasti jednoho a téhož Účastníka v jednom a tomtéž soutěžním kole bude do soutěže zařazen pouze výsledek první účasti.

  2. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení produktu či služby ani poskytnutí vkladu či sázky do soutěže.

  3. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a osoby v obdobném vztahu ke společnosti Heineken či dalším osobám podílejícím se na realizaci soutěže pro společnost Heineken a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

 

 1. Průběh soutěže a vyhodnocení

  1. Soutěž probíhá dohromady v 6 soutěžních kolech:

 1. Soutěžní kolo proběhne dne 1.12.2022, 

 2. Soutěžní kolo proběhne dne 2.12.2022,

 3. Soutěžní kolo proběhne dne 6.12.2022

 4. Soutěžní kolo proběhne dne 9.12.2022

 5. Soutěžní kolo proběhne dne 12.12.2022

 6. Soutěžní kolo proběhne dne 15.12.2022

  1. V každém soutěžním kole bude pro každého Účastníka připravena jedna otázka. Účastník musí za celou dobu konání soutěže zodpovědět alespoň jednu otázku z celkových šesti otázek správně.

  2. Ze všech Účastníků budou po skončení soutěže společností Heineken vylosováni  3  výherci, kteří zodpověděli alespoň jednu ze šesti vědomostních otázek správně.

  3. Účastník se může stát výhercem za celou dobu trvání soutěže jen jednou.

  4. Do soutěže nebudou zařazeny zejména soutěžní příspěvky registrované mimo dobu konání soutěže či příspěvky nesprávné či neúplné, duplicitní registrace či jinak nesplňující podmínky soutěže. Společnost Heineken si vyhrazuje právo konečného posouzení správnosti a úplnosti soutěžních příspěvků.

  5. Společnost Heineken neodpovídá za případné technické či jiné problémy, které by mohly vést k nemožnosti se soutěže zúčastnit (výpadek internetového připojení nebo wifi připojení, nefunkčnost facebookových stránek apod.).

 

 1. Výhra a nárok na výhru/předání výher

  1.  Soutěží se celkem o 3 výhry:

 • Soutěží se o celkem 3 stejné výhry, a to pivní sklo s kresleným vypískovaným motivem soutěže Pijte s mírou, kdy každý výherce dostane jednu.

 • O výhře bude výherce informován prostřednictvím soukromé zprávy Messenger na sociální síti Facebook, kde bude dotázán na svou adresu pro zaslání výhry. Pokud výherce neodpoví na zprávu na Facebooku, a to nejpozději do 48 hodin, má společnost Heineken právo takového výherce ze soutěže vyřadit a vylosovat místo něj jiného výherce.

  1. Společnost Heineken neodpovídá za případné nedoručení výher.

  2. Společnost Heineken nezodpovídá za chyby při registraci vč. sdělení chybné doručovací adresy. Pořadatel též neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě jakékoliv závady služby Facebook nebo jiné závady v přenosu dat.

  3. Na výhry není právní nárok. Výhry se nedají vyměnit za peníze. V případě, že účastník akce v průběhu akce poruší hrubým způsobem podmínky a pravidla akce nebo právní předpisy, jeho účast v akci končí bez nároku na jakékoliv, byť jen částečné, plnění ze strany společnosti Heineken.

  4. Ceny vyobrazené v reklamních materiálech jsou ilustrativní, nemusí co do velikosti, hmotnosti, barevnosti a motivu odpovídat výhře.

  5. Nevyzvednuté výhry propadají ve prospěch společnosti Heineken.

  6. Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo jinak přidružená k síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány Pořadateli, nikoliv provozovateli sítě Facebook. Účastí v soutěži Účastník bere na vědomí a prohlašuje, že společnost Facebook nijak neodpovídá za jakékoli závazky či povinnosti vyplývající z této soutěže.

   

 1. Osobní údaje

  1. V Soutěži se zpracovávají osobní údaje účastníků a výherců. Tyto osobní údaje budou zpracovávány za účelem realizace Soutěže v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu osobních údajů, zejména Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ("Nařízení").

  2. V rámci realizace Soutěže vystupuje ve smyslu Nařízení Organizátor jako správce, protože určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů výherců a Účastníků. Kontaktním místem pro výherce a Účastníky jako subjekty údajů, je kontaktní osoba organizátora (Privacy Officer, email: osobniudaje@heineken.com).

  3. Organizátor zpracovává osobní údaje Účastníků v rozsahu název facebookového profilu/ jméno a příjmení soutěžícího a věk. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány během trvání soutěže za účelem její realizace.

  4. Výherci poskytují Organizátorovi své osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, korespondenční adresa, telefonní číslo za účelem realizace všech práv a povinností které vyplývají z těchto Pravidel, a to:

a) identifikace výherců jako Účastníků Soutěže;

b) ověření splnění podmínek účasti v soutěži stanovených těmito Pravidly;

c) komunikaci s výhercem,

d) předání výhry výherci,

e) ověření správnosti a platnosti údajů poskytnutých výhercem při přebírání výhry.

 1. Právním základem zpracování osobních údajů účastníků a výherců jsou tato Pravidla, které momentem zapojení do Soutěže představují závaznou dohodu o podmínkách Soutěže; zpracování osobních údajů výherců a účastníků je tak nezbytné pro plnění této dohody ze strany Pořadatele, a proto se nevyžaduje souhlas na zpracování osobních údajů účastníků nebo výherců jako dotčených osob.

 2. Osobní údaje výherců budou uchovávány po dobu 3 let ode dne skončení Soutěže, případně i déle, pokud je takové uchovávání nezbytné pro splnění zákonné povinnosti Organizátora, a to na dobu takto stanovenou zákonem. Osobní údaje účastníku budou uchovávány po dobu 1 měsíce od skončení soutěže.

 3. Poskytnutí osobních údajů výhercem je podmínkou pro předání výhry (požadavek potřebný k plnění smlouvy). V případě odmítnutí poskytnutí osobních údajů výhercem nemůže být výherci předána výhra.

 4. Organizátor používá služby zpracovatele, který mu pomáhá s realizací soutěže a má proto přístup ke všem osobním údajům v rozsahu těchto Pravidel. Zpracovatelem je zajišťovatel soutěže společnost Studio Cabinet s.r.o. se sídlem Úvoz 490/25, Staré Brno, 602 00 Brno. Přístup k osobním údajům zadaným přes https://www.facebook.com/Pijtesmirou.cz má také Meta Platforms Ireland Limited (https://www.facebook.com/policy ).

 5. Pořadatel tímto v souladu s Nařízením informuje účastníky a výherce o jejich právu:

a) požadovat od pořadatele přístup k osobním údajům

b) na opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů;

c) na přenositelnost osobních údajů;

d) podat stížnost orgánu dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů ČR, posta@uoou.cz).

 

 1. Další ustanovení

  1. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

  2. Účastník akce bude vyloučen v případě, že společnost Heineken zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není čestné.

  3. Společnost Heineken si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže, délku trvání, jakož i na zrušení soutěže bez uvedení důvodu, a to bez jakékoliv náhrady.

  4. Úplná pravidla akce jsou k dispozici na https://pijtesmirou.cz/pravidla a na Facebookovém profilu organizátora Pijte s mírou.

Co by udělal Míra?

Nadměrná konzumace alkoholu může mít nebezpečné dlouhodobé následky, jako například závislost na alkoholu, a proto je třeba se nadměrné konzumace zdržet. Někteří lidé by alkohol neměli pít vůbec. Například osoby, které nedosáhly zákonem stanoveného věku pro konzumaci alkoholu, těhotné ženy, osoby, které se chystají řídit nebo obsluhovat stroje, nebo ty, které nedokážou svoji konzumaci alkoholu kontrolovat.


Státní orgány mnohých zemí vydávají doporučené zásady ke konzumaci alkoholu, na které se mohou spotřebitelé odvolávat. Skvělým zdrojem informací jsou také orgány pro ochranu veřejného zdraví. 

Chcete-li se dozvědět více o vztahu alkoholu a zdraví, doporučujeme navštívit následující zdroje:

Info

bottom of page